Discrimination is Not Tolerated in This Medical Practice

In accordance with the ethical standards of the medical profession, Wesley Neurology Clinic, P. C. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Our practice also does not exclude people or treat them differently due to race, color, national origin, age, disability, or sex.  We offer the following:

 • Free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, please let our practice know.

If you believe that our practice has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance in writing with:

Region IV – District Office

U.S. Department of Health & Human Services
Office for Civil Rights
101 Marietta Tower, Rm. 1502
Atlanta, GA 30323
(404) 331-2779 (Voice)
(404) 331-2867 (TDD)

You may also contact the Office of Civil Rights by phone at 800-368-1019, or [800-537-7697- if covered entity has a TDD phone], fax at (202) 619-3818, or by email at ocrmail@hhs.gov. You may file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, [Name and Title of Civil Rights Coordinator] is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf , or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

(800) 368-1019, or 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Civil Rights Coordinator:      Robert Marriam, Administrator (901) 261-3483

Spanish:

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

Vietnamese:

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

Tagalog:

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

Chinese:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

Korean:

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697). 번으로 전화해 주십시오.

Russian:

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-268-1019 (телетайп: 1-800-537-7697).

Farsi:

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697) تماس بگیرید.

Armenian:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-800-268-1019 (հեռատիպ)՝ 1-800-537-7697)

Japanese:

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-268-1019(TTY:1-800-537-7697)まで、お電話にてご連絡ください。

Arabic:

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم -18002681019 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-8005377697).

Panjabi:

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Mon-khmer, Cambodian:

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697)។

Hmong:

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

Hindi:

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697) पर कॉल करें।

Thai:

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-268-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

Notice About Nondiscrimination and Accessibility Requirements

Discrimination is Against the Law

Wesley Neurology Clinc, P.C. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national orgin, age, or sex.  Wesley Neurology does not exclude people or treat them differently because of race, national orgin, age, disability or sex.

In Addition: Wesley Neurology:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Robert Marriam, Administrator.

If you believe that Wesley Neurology has failed to proved these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national orgin, age, disability or sex, you can file a grievance with :

8000 Centerview Parkway, Suite 300
Cordova, TN  38018
Telephone:(901) 261-3483
Fax: (901) 624-2961
rmarriam@wesleyneurology.com

You can file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, Robert Marriam, Administrator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/ file/ index.html.